0
Twój koszyk
0
Twój koszyk

Regulamin sklepu

Regulamin

platformy sprzedażowej kasy.lublin.pl

§ 1

Dane identyfikujące Sprzedającego i definicje

 1. Niniejszy regulaminu określa zasady dokonywania zakupów na platformie zakupowej dla mikro i małych przedsiębiorców prowadzonym przez SOFT-TEC Jacek Kuryło z siedzibą w Lublinie przy ul. Zamojskiej 24 , wpisaną do Rejestru REGON 950448469 , posługującą się numerem NIP 9211627019 oraz numerem BDO 000340991 na rzecz firm zarejestrowanych w CEIDG.Ze względu na fiskalny charakter proponowanych urządzeń nie prowadzimy sprzedaży dla osób i firm nie za zarejestrowanych w GUS .
 2. Dane kontaktowe: SOFT-TEC ul. Zamojska 24 20-105 Lublin, e-mail: sklep@kasy.lublin.pl
 3. Do celów niniejszego regulaminu stosuje się następujące definicje:
  1. Regulamin – niniejszy regulamin;
  2. Sprzedający – SOFT-TEC ul. Zamojska 24 20-105 Lublin, NIP 9211627019, REGON 950448469 BDO 000340991
  3. Platforma – platforma sprzedażowa prowadzona przez Sprzedającego pod adresem internetowym www.kasy.lublin.pl;
  4. Kupujący – oznacza podmiot gospodarczy tj. osoba prowadzącą działalność gospodarczą lub firma zarejestrowana w GUS korzystający z usług Sklepu lub zamawiający Produkt u Sprzedającego;
  5. Konto – indywidualny profil utworzony w Sklepie przez Kupującego;
  6. Koszyk – aplikacja informatyczna dostępna na stronie Sklepu, która umożliwia złożenie Zamówienia i gdzie Kupujący precyzuje szczegóły Zamówienia takie jak: adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, oraz inne dane, jeżeli ich udostępnienie jest konieczne w związku z realizacją Zamówienia;
  7. Produkt – rzecz ruchoma (towar) znajdująca się w ofercie Sprzedającego;
  8. Przerwa Techniczna – przerwa wynikająca z planowanych prac serwisowo-technicznych, Siły Wyższej, czy też awarii lub/i błędów technicznych spowodowanych kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem uniemożliwiających lub utrudniających prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Sklepu;
  9. Punkt odbioru osobistego – SOF-TEC ul. Zamojska 24 20-105 Lublin
  10. Siła Wyższa – zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, niezależnym od woli Sprzedającego, niemożliwe do zapobieżenia przy zachowaniu należytej staranności, w tym w szczególności takie zdarzenia jak katastrofy naturalne, uderzenie samolotu lub pocisku, pożar, powódź, szczególne warunki pogodowe (oblodzenie, opady śniegu), wojna, rabunek, zamieszki, rozruchy i inne niepokoje społeczne, legalne lub nielegalne strajki, pandemie, epidemie;
  11. Faktura Sprzedaży – dokument sprzedaży Produktu na mocy którego Sprzedający sprzedaje Kupującemu Produkt określony w Zamówieniu, a Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedającemu cenę Produktu, powiększoną o ewentualne koszty wysyłki, na zasadach określonych w Regulaminie;
  12. Zamówienie – oferta zawarcia umowy sprzedaży Produktu w niej wskazanego, złożona przez Kupującego Sprzedającemu za pośrednictwem Sklepu lub w inny sposób wskazany w Regulaminie.